Artikel 1 ALGEMEEN

1.1††††††††††† Definities:

†††††††††††††††† Natuursteen: gesteente dat zonder menselijk ingrijpen is ontstaan en dat geen kunstmatige wijzigingen heeft

†††††††††††††††† ondergaan in samenstelling of structuur. Hieronder wordt ook begrepen materiaal samengesteld uit natuursteen en bindmiddelen.

†††††††††††††††† Natuurstenen bouwwerken: werken waarin natuursteen of natuurstenen composieten zijn verwerkt.

†††††††††††††††† Leverancier: Deboxxx

†††††††††††††††† Wederpartij: iedere natuurlijkeĖ of rechtspersoon, die met een leverancier een overeenkomst wenst af te sluiten

†††††††††††††††† of heeft afgesloten.

1.2††††††††††† Aanbiedingen door de leverancier, overeenkomsten tussen de leverancier en de

†††††††††††††††† wederpartij, en de uitvoering van die overeenkomsten worden beheerst door deze algemene voorwaarden.

†††††††††††††††† Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

1.3††††††††††† De toepasselijkheid van algemene en bijzondere voorwaarden of bedingen van de

†††††††††††††††† wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk door de leverancier van de hand gewezen.

 

Artikel 2 OFFERTES, TOEZEGGINGEN EN OVEREENKOMSTEN

2.1††††††††††† Iedere offerte is een vrijblijvend aanbod, en is slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door de wederpartij.

†††††††††††††††† Het aanbod is geldig gedurende de in de offerte genoemde termijn. Indien in de offerte geen termijn is genoemd, is het

†††††††††††††††† aanbod gedurende 30 dagen na afgifte van de offerte geldig. Na het verstrijken van de termijn is het vrijblijvende aanbod

†††††††††††††††† van rechtswege vervallen.

2.2††††††††††† De overeenkomst ( waaronder ook begrepen wijzigingen en/of aanvullingen ) komt pas tot stand wanneer de directie van de

†††††††††††††††† leverancier, een orderbevestiging ondertekend van de wederpartij retour heft gekregen.

2.3††††††††††† Order, toezeggingen en afspraken opgegeven aan, gedaan door of gemaakt met onze medewerkers binden ons niet dan nadat

†††††††††††††††† en voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.

2.4††††††††††† Al onze prijscouranten en documentatiemateriaal en daarin of elders door ons genoemde prijzen, levertijden, gewichten, afmetingen,

†††††††††††††††† kleuren en overige gegevens over door ons te verkopen goederen en alle afbeeldingen, tekeningen en omschrijvingen van die goederen zijn

†††††††††††††††† vrijblijvend en gelden slechts als benadering.

2.5††††††††††† Alle gegevens die in de offerte zijn verwerkt mogen uitsluitend worden gebruikt in het kader van de te verstekken of verstrekte opdracht.

 

Artikel 3 PRIJZEN

3.1††††††††††† De prijzen genoemd in de offerte en de overeenkomst zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.

 

Artikel 4 MATERIAAL/KWALITEIT

4.1††††††††††† Natuursteen is een natuurproduct. Monsters van natuursteen geven een indicatie van kleur en structuur,

†††††††††††††††† afwijkingen in de uiteindelijke kleur en structuur zijn onvermijdelijk.

4.2††††††††††† De leverancier is gehouden het in het product te verwerken materiaal in kleur en structuur zoveel mogelijk

†††††††††††††††† opelkaar af te stemmen.

4.3††††††††††† Bij een dikte van het gebruikte materiaal tot en met 5,0 cm is een afwijking van ten hoogste 2,0 mm toegestaan:

†††††††††††††††† bij een dikte van 6,0 tot en met 10,0 cm is de toegestane afwijking 3,0 mm en bij een dikte van meer dan 10,0 cm is

†††††††††††††††† de toegestaan afwijking 4,0 mm.

4.4††††††††††† Rekening houdend met de natuurlijke gespleten vlakken is bij de levering van kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten een

†††††††††††††††† tolerantie in de dikte, naar boven en naar beneden, van ten hoogste 50% toegestaan.

4.5††††††††††† Kleine maatverschillen zijn toelaatbaar, mits de afzonderlijke stukken onderling passen.

4.6††††††††††† De wederpartij is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden op grond van verschillen in structuur en kleur.

†††††††††††††††† Evenmin kunnen deze verschillen aanleiding zijn tot het betalen van schadevergoeding.

 

Artikel 5 LEVERING EN LEVERTIJD

5.1††††††††††† Elke overeengekomen leveringstermijn gaat in op de dag waarop de volledige gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering

†††††††††††††††† van de opdracht, in het bezit zijn van de leverancier.

5.2††††††††††† Onder overmacht wordt in deze algemene verkoop-, en leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van de leverancier

†††††††††††††††† onafhankelijk omstandigheid, ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst, reeds te voorzien,

†††††††††††††††† die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd, alsmede voor zover daar niet reeds onder begrepen, oorlog,

†††††††††††††††† oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of ernstige storingen

†††††††††††††††† in het bedrijf van leverancier of haar leveranciers.

5.3††††††††††† Wij streven ernaar de levertijden steeds nauwkeurig op te geven maar wij behouden ons het recht voor daarvan ook zonder

†††††††††††††††† voorafgaande mededeling af te wijken. Overschrijding van de levertijd geeft de koper niet het recht uit dien hoofde de ontbinding

†††††††††††††††† van de koopovereenkomst en/of vergoeding van schade te vorderen.

 

Artikel 6 GARANTIE

6.1††††††††††† Voor geleverde goederen met fabrieksgarantie gelden uitsluitend de door de fabriek gestelde garantiebepalingen.

†††††††††††††††† In alle andere gevallen wordt door Deboxxx geen garantie verstrekt.

6.2††††††††††† De garantie is niet van toepassing bij gebreken welke door normale slijtage, bij onzorgvuldig of ondeskundig gebruik,

†††††††††††††††† bij ongelukken of onheil zoals brand zijn veroorzaakt, of indien de zaken door derden zijn gewijzigd of gerepareerd.

6.3††††††††††† De garantie geldt slechts indien de afnemer aan zijn verplichtingen jegens Deboxxx heeftvoldaan.

6.4††††††††††† Herstel buiten het kader van deze garantie zal door Deboxxx in rekening worden gebracht.

 

Artikel 7 AANSPRAKELIJKHEID

7.1††††††††††† De leverancier is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door:

†††††††††††††††† - onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaken door de wederpartij of door het gebruik daarvan voor een ander doel

†††††††††††††††† dan waarvoor het, naar objectieve maatstaven, geschikt is;

†††††††††††††††† - onzorgvuldig gedrag van de wederpartij en/of diens personeel en/of andere door de wederpartij ingeschakelde personen.

7.2††††††††††† De leverancier is niet aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de wederpartij of derden, buiten de leverancier om, herstel-

†††††††††††††††† of onderhoudswerkzaamheden verricht(en). Evenmin aanvaardt de leverancier aansprakelijkheid wanneer zulke werkzaamheden

†††††††††††††††† in opdracht of onder toezicht geschieden van een deskundige, die is aangesteld door de wederpartij of diens opdrachtgever.

7.3††††††††††† Indien cliŽnt zaken, waaromtrent leverancier hem onder opgave van redenen heeft medegedeeld te twijfelen aan de kwaliteit,

†††††††††††††††† doorverkoopt, levert,verpandt of op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een

†††††††††††††††† ander overdraagt of te zijner beschikking stelt, is cliŽnt verplicht leverancier te vrijwaren voor alle aanspraken van derden wegens

†††††††††††††††† schade, opgetreden door, of in verband met door leverancier aan de wederpartij geleverde zaken.

7.4††††††††††† De aansprakelijkheid van de leverancier op grond van de overeenkomst is steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij

†††††††††††††††† uitkeert. Indien de verzekeringsmaatschappij niet uitkeert dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de overeenkomst.

 

Artikel 8 RECLAMES MET BETREKKING TOT GEBREKEN

8.1††††††††††† Reclames met betrekking tot uitwendig waarneembare gebreken moeten binnen 8 dagen geschieden.

8.2††††††††††† Na het verstrijken van de termijn die worden bedoeld in het vorige lid van dit artikel wordt ervan uitgegaan dat de wederpartij

†††††††††††††††† het geleverde heeft goedgekeurd. Reclames worden dan door de leverancier niet meer in behandeling genomen.

8.3††††††††††† Terugzending mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van leverancier, doch is voor rekening en risico van cliŽnt en

†††††††††††††††† impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid.

 

Artikel 9 EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1††††††††††† De door de leverancier geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat de wederpartij volledig aan zijn betalingsverplichting heeft

†††††††††††††††† voldaan.

9.2††††††††††† De wederpartij geeft voor zover noodzakelijk een onherroepelijke volmacht aan de leverancier de geleverde zaken te verwijderen

†††††††††††††††† voor de periode waarin de wederpartij in verzuim is.

 

Artikel 10 BETALING

10.1††††††††† Betaling wordt onderverdeeld in bedrijven en particulieren:

†††††††††††††††† Bedrijven: tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt, moet de betaling plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum,

†††††††††††††††† in de valuta zoals vermeld op de factuur.

†††††††††††††††† Particulieren: tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt, moet de betaling plaatsvinden voor levering.

10.2††††††††† De leverancier kan eisen dat door de wederpartij een aanbetaling wordt gedaan.

10.3††††††††† Wanneer de wederpartij het niet eens is met de inhoud van de factuur, dient hij dat binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk

†††††††††††††††† aan de leverancier kenbaar te maken. Na het verstrijken van de termijn wordt de factuur geacht door de wederpartij zonder

†††††††††††††††† protest te zijn geaccepteerd. Korting en/of schuldvergelijking is uitgesloten.

10.4††††††††† Wanneer niet is betaald binnen de in het eerste lid van dit artikel vermelde termijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim en

†††††††††††††††† is nadere ingebrekestelling niet vereist. Wederpartij is aan de leverancier een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het openstaande

†††††††††††††††† bedrag. Ieder gedeelte van een maand geldt bij de berekening als gehele maand.

10.5††††††††† De buitengerechtelijke kosten die de leverancier moet maken om zijn rechten uit de overeenkomst af te dwingen, komen voor rekening

†††††††††††††††† van de wederpartij. Daaronder zijn ook begrepen incassokosten en alle kosten van rechtskundige bijstand. De incassokosten worden

†††††††††††††††† berekend op basis van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, dat geldt op het moment waarop het verzuim intreedt,

†††††††††††††††† met een minimum van Ä225,00.

10.6 †††††††† Iedere betaling door de wederpartij dient primair om de door hem verschuldigde vertragingsrente en de door de leverancier gemaakte

†††††††††††††††† invorderingskosten te voldoen en wordt pas daarna in mindering gebracht op de openstaande vordering.

10.7††††††††† Zonder nadere ingebrekestelling heeft de leverancier het recht alle openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar te laten zijn en/of

†††††††††††††††† de overeenkomst onmiddellijk opeisbaar te laten zijn en/of de overeenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd het recht

†††††††††††††††† schadevergoeding te vorderen, wanneer wederpartij:

†††††††††††††††† a. in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt of er beslag op een gedeelte of het geheel van zijn

†††††††††††††††† † vermogen wordt gelegd;

†††††††††††††††† b. komt te overlijden;

†††††††††††††††† c. een factuurbedrag of een gedeelte daarvan, inclusief de plaatsingsrechten, niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldoet.

 

Artikel 11 INCASSOKOSTEN

11.1 †††††††† Is de afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter

†††††††††††††††† verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van afnemer. In ieder geval is de afnemer in het geval van een geldvordering

†††††††††††††††† incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van

†††††††††††††††† advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

11.2††††††††† Indien Deboxxx aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding

†††††††††††††††† in aanmerking.

 

Artikel 12 INTELLECTUELE EIGENDOM

12.1 †††††††† De constructietekeningen, schemaís, afbeeldingen, beschrijvingen en dergelijke die bij de uitvoering van de opdracht zijn gebruikt,

†††††††††††††††† blijven eigendom van de leverancier. Verveelvoudiging mag uitsluitend plaatsvinden na schriftelijke toestemming van de leverancier.

12.2††††††††† De wederpartij vrijwaart de leverancier voor aanspraken van derden in verband met schending van hun auteurs-, octrooi-, of licentierecht.

†††††††††††††††† of enig ander recht, in verband met door de leverancier geleverde zaken of verrichte werkzaamheden, wanneer de leverancier die

†††††††††††††††† rechten geschonden mocht hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of voorwerpen die de leverancier door of namens

†††††††††††††††† de wederpartij bij de uitvoering van de opdrachten zijn verstrekt.

 

Artikel 13 GESCHILLEN

13.1††††††††† Deze algemene voorwaarden, de door de leverancier en de wederpartij gesloten overeenkomsten evenals de uitvoering ervan, worden

†††††††††††††††† beheerst door het Nederlandse recht.

13.2 †††††††† Alle geschillen die ontstaan tussen de leverancier en de wederpartij over de totstandkoming, de uitvoering, de uitleg en de beŽindiging

†††††††††††††††† van de overeenkomst zullen worden beslecht door:

†††††††††††††††† a. bindend advies van de Geschillencommissie Natuursteen volgens het daarvoor vastgestelde reglement;

†††††††††††††††† b. de bevoegde rechter.